Regisztráció
Adatok megadása
Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek díjfizetők és közös képviselők részére

Ahttps://ugyfelszolgalat.szepho.hu/dijfizetooldalon a díjfizetők számára, ahttps://ugyfelszolgalat.szepho.hu/kozoskepviselo oldalon a közös képviselők illetve fűtési megbízottak számára elérhető MODULO folyamattámogató keretrendszer ügyfélportálját a SZÉPHŐ Zrt. elektronikus ügyfélszolgálati tevékenysége végzése céljából üzemelteti annak érdekében, hogy Ügyfelei a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyeiket kényelmesen, a személyes ügyintézésre fordított idejüket megkímélve, biztonságosan intézhessék el.

SZÉPHŐ Zrt, mint üzemeltető adatai:

Cégnév: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.

Cégjegyzékszám: Cg.07-10-001064

Adószáma: 11103413-2-07

Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@szepho.hu

A SZÉPHŐ Zrt. a jelen felhasználási feltételekben rögzíti a MODULO folyamattámogató keretrendszer ügyfélportáljának (a továbbiakban: Portál) használatával kapcsolatos, Felhasználókra vonatkozó feltételeket. Amennyiben a Felhasználó használni kívánja a Portált, úgy el kell fogadnia és be kell tartania a felhasználási feltételeket. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a felhasználási feltételeket elolvasta, megértette, elfogadja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Felhasználási feltételek hatálya, módosítása

Jelen Felhasználási feltételeket a SZÉPHŐ Zrt.-re és a Felhasználóra egyaránt alkalmazni kell a Felhasználó regisztrációra vonatkozó kezdeményezésétől kezdődő hatállyal. A Portál szolgáltatásainak felhasználására vonatkozó szabályokat a regisztráció sikeres aktiválását követően kell alkalmazni.

A SZÉPHŐ Zrt. jogosult a felhasználási feltételek rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a Felhasználókat a honlapján, illetve regisztrált Felhasználók esetén a Portál felületén keresztül, vagy a Felhasználó Portálon rögzített e-mail címére küldött elektronikus levélben. A felhasználási feltételek módosításának hatályba lépését követően a Portál használatára a módosított felhasználási feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni.

A megváltozott felhasználási feltételek elfogadásáról legkésőbb a Portál változást követő első használatakor nyilatkoznia kell, ennek hiányában a szolgáltatás igénybevételére nem lesz lehetősége.

A SZÉPHŐ Zrt. megtesz mindent azért, hogy a Portálon közölt információk, ügyleírások a lehető legpontosabbak legyenek.

A Portál használatának igénybevételének műszaki feltételei, a használat korlátozása

A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen internet hozzáféréssel, valamint a hibamentes felhasználói élmény érdekében az alábbi böngészőtípusok valamelyikével:

Mozilla Firefox böngésző elérhető legfrissebb verziói,

Google Chrome böngésző elérhető legfrissebb verziói,

Microsoft Edge böngésző elérhető legfrissebb verziói,

Apple Safari böngésző elérhető legfrissebb verziói.

A SZÉPHŐ Zrt. jogosult a Portál működését korlátozni. A szolgáltatás karbantartás, frissítés céljából történő tervezett leállítása esetén a SZÉPHŐ Zrt. 1 (egy) nappal a tervezett leállítást megelőzően tájékoztatja a Felhasználókat. A SZÉPHŐ Zrt. előzetes írásbeli értesítés, vagy indoklás nélkül is jogosult szüneteltetni a Portál működését, erre különösen előre nem látható működési hibák miatt, vagy adatbiztonsági, adatvédelmi okból kerülhet sor. A SZÉPHŐ Zrt. kizárja a kártérítési felelősségét a Portál átmeneti szünetelése, leállása, vagy elérhetetlensége esetére, továbbá az adatok elvesztéséből eredő károkért.

A SZÉPHŐ Zrt. minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Portál működéséhez kapcsolódó informatikai rendszer és adatbázis folyamatos és biztonságos működéséért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az informatikai rendszerek és adatbázisok meghibásodhatnak, ezért kifejezetten elfogadja, hogy a SZÉPHŐ Zrt. semmiféle közvetlen vagy közvetett garanciát és/vagy felelősséget nem vállal az informatikai rendszerek és adatbázisok folyamatos és hibátlan működéséért. A SZÉPHŐ Zrt. kizár minden felelősséget azon károkért, amely a Portál használatából, annak esetleges hibájából, továbbá a Felhasználó számítógépén futó más programmal való inkompatibilitásból, az internetes szolgáltatás hibájából, hiányosságából esetlegesen bekövetkező használatkiesésből, adatvesztésből vagy jogosulatlan adatszerzésből, visszaélésekből vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

A Felhasználó a Portált csak saját felelősségére használhatja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha a Portál szolgáltatásai keretében általa végrehajtott módosítások tévesek, hiányosak, vagy jogsértők, a SZÉPHŐ Zrt. az ebből eredő károkért nem felel.

A Felhasználó tudomásul veszi a Portál használata során a Portál a Felhasználó tevékenységét, számítógépének egyes adatait és IP címeit fogyasztóvédelmi okból, és adatvédelmi kötelezettségek teljesítésének igazolhatósága érdekében naplózza. A naplófájlokhoz a Felhasználó kérelmére, vagy hatósági, vagy bíróság előtti eljárásban – különösen az elszámoltathatóság igazolásának érdekében, illetőleg fogyasztóvédelmi panasz kivizsgálása érdekében - lehet hozzáférni.

Leendő ügyfelek előzetes regisztrációjával, meglévő ügyfelek regisztrációjával, a Felhasználó profiljával kapcsolatos felhasználási szabályok

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portál használata regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a regisztráció során bizonyos személyes adatait a SZÉPHŐ Zrt. rendelkezésére kell bocsátania. A SZÉPHŐ Zrt. a megadott adatokat a vonatkozó jogszabályoknak, és a Portál adatvédelmi tájékoztatójában) foglaltaknak megfelelően kezeli. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető díjfizetők számára ahttps://ugyfelszolgalat.szepho.hu/dijfizeto oldalon, közös képviselők részére a:https://ugyfelszolgalat.szepho.hu/kozoskepviselo oldalon, illetve belépést követően a felhasználói profil alatt.

A Portálra a SZÉPHŐ Zrt. által nyújtott távhőszolgáltatás igénybe vevőjének (társasház, lakásszövetkezet, vagy intézmény) képviselője, illetve a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3 § b) pontjában megjelölt díjfizetője, illetve jövőbeni díjfizetője regisztrálhat.

A regisztráció feltétele meglévő ügyfelek esetén

Regisztrációra annak van lehetősége, aki szerepel a SZÉPHŐ Zrt. díjfizetőinek nyilvántartásában, és aki személyesen, vagy kivételes esetben telefonon keresztül azonosította magát a SZÉPHŐ Zrt. ügyfélszolgálatán, melynek során megadta érvényes és létező személyes e-mail címét. A sikeres regisztráció érdekében a Felhasználónak a regisztrációs űrlapon az összes kötelező mezőt ki kell töltenie, és nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a regisztráció során az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, valamint a jelen Felhasználási feltételeket.

A regisztrációs űrlapot a „Regisztráció” gombra kattintva kell megküldeni SZÉPHŐ Zrt. Ügyfélszolgálatának, majd a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött levélben lévő linkre kattintva kell véglegesíteni a regisztrációt. A regisztrációkor megadott Felhasználó azonosítóhoz tartozó felhasználási helyhez kötötten regisztráció aktiválja a Felhasználói profilt. Minden díjfizető azonosító számhoz egy Felhasználói profil tartozhat, ugyanakkor egy Felhasználó valamennyi felhasználási helyét jogosult kezelni az adott profil alatt. A nem létező díjfizető azonosító számra illetve e-mail címre (ha az e-mail cím nem létezik a díjfizetői nyilvántartásban), vagy ugyanazon díjfizető azonosítóra történő ismételt regisztráció esetén a regisztrációt a rendszer elutasítja.

A Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben lévő linkre kattintást követően a Portál felületén kap visszajelzést a regisztrációjának sikeres befejezéséről és a profil aktiválásáról. A Felhasználó az online regisztrációval tudomásul veszi, hogy a SZÉPHŐ Zrt. a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos információkat a regisztrációkor megadott e-mail címre továbbítja.

A Felhasználó személyes adatait a regisztráció megkezdését követően a SZÉPHŐ Zrt. 30 napig tárolja, és amennyiben ezen időtartamon belül a Felhasználó nem aktiválja a regisztrációját, akkor azokat törli.

A regisztrációra és a profil létrehozása két szerepkörben történhet: díjfizetőként (lakás, épületrész tulajdonosaként, bérlőjeként, használójaként), vagy társasház képviseletében közös képviselőként illetve fűtési megbízottként. A regisztráció során megadandó adatok, és az elintézhető ügyek aszerint alakulnak, hogy a Felhasználó milyen szerepkörben hozta létre a profilt a regisztráció során.

A regisztrációhoz szükséges adatok

Díjfizetői szerepkörben:

- Díjfizető azonosító: a távhődíjszámlán feltüntetett felhasználó azonosító első nyolc számjegye

- Felhasználási hely azonosító: az érintett ingatlan távhődíjszámlán feltüntetett felhasználó azonosító utolsó nyolc számjegye

- Díjfizető név: a regisztráló személy (Felhasználó) családi és utóneve

- E-mail cím: a Felhasználó regisztrációs e-mail címe, melyre a regisztráció visszaigazolásához szükséges e-mailt, és az ügyintézés során keletkező üzeneteket küldi a SZÉPHŐ Zrt. Az e-mail címnek meg kell egyeznie a korábban már személyesen az ügyfélszolgálaton bejelentett és az ERP rendszerbe rögzített e-mail címmel.

- A jelszóképzési feltételeknek megfelelő jelszó megadása kétszer

- Az arra alkalmas checkbox bejelölésével el kell fogadni a jelen Felhasználási Feltételeket

Közös képviselői szerepkörben:

- Közös képviselő/Fűtési megbízott azonosító: a SZÉPHŐ Zrt. távfűtött épületeinek Közös képviselőjének vagy Fűtési megbízottjának a SZÉPHŐ Zrt. vállalatirányítási rendszerében szereplő azonosítója

- Társasház azonosító a Közös képviselő vagy Fűtési megbízott által kezelt társasháznak a SZÉPHŐ Zrt. vállalatirányítási rendszerében szereplő azonosítója

- Közös képviselő/Fűtési megbízott név - regisztráló magánszemély (Felhasználó) és egyéni vállalkozó esetén a családi és utóneve, jogi személy esetén pedig a cég neve

- E-mail cím: a Felhasználó regisztrációs e-mail címe, melyre a regisztráció visszaigazolásához szükséges e-mailt, és az ügyintézés során keletkező üzeneteket küldi a SZÉPHŐ Zrt. Az e-mail címnek meg kell egyeznie a korábban már személyesen az ügyfélszolgálaton bejelentett és az ERP rendszerbe rögzített e-mail címmel.

- A jelszóképzési feltételeknek megfelelő jelszó megadása kétszer

- Az arra alkalmas checkbox bejelölésével el kell fogadni a jelen Felhasználási Feltételeket

Jelszó: A Felhasználó által tetszőlegesen megadott azonosító, melynek legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell kisbetű, nagybetű, szám, speciális karakter közül legalább háromfélét.

A Felhasználó köteles az adataiban és a díjfizető azonosítójához tartozó ügyféladatokban bekövetkezett változásokról értesíteni a SZÉPHŐ Zrt. ügyfélszolgálatát a Portál erre rendszeresített űrlapján, vagy z ügyfélszolgálat által biztosított csatornákon keresztül. A megadott adatok közül a Felhasználó a Portálon csak a jelszavát módosíthatja közvetlenül.

A Felhasználó a honlapon a Portálra történő bejelentkezését megelőzően, az „Elfelejtett jelszavam” funkció segítségével új jelszót igényelhet. A rendszer automatikus üzenetet küld a regisztrációkor megadott, a Felhasználónévhez tartozó e-mail címre. A Felhasználónak az automatikus üzenetben megküldött új jelszót az első bejelentkezést követően módosítania kell. 3 hibás bejelentkezési kísérlet esetén a rendszer e-mail értesítést küld a felhasználó e-mail címére.

A regisztráció visszautasítása, törlése

A SZÉPHŐ Zrt. jogosult indoklás nélkül visszautasítani vagy bármikor átmenetileg, vagy véglegesen visszavonni a regisztrációt és törölni a Felhasználó profilját különösen az alábbi esetekben:

− regisztráció során részben vagy egészben hamis, valótlan vagy hiányos adatok megadása esetén,

− regisztráció során a szükséges adatok kitöltésének mellőzése esetén,

− amennyiben a regisztráció aktiválása, megerősítése nem történik meg az e-mail kiküldését követő 30 napon belül,

− más Felhasználók, vagy a SZÉPHŐ Zrt. más díjfizetőjének személyes adataival, vagy a Portálon bekövetkező bármilyen visszaélés esetén.

- a Felhasználó Portál céljától eltérően, nem a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja a Portált.

- a Felhasználó által bármilyen formában továbbított adatok vírust, vagy olyan szoftvert, egyéb eljárást tartalmaznak, amelyek célja más számítástechnikai rendszerek működésének akadályozása, lassítása, a tárolt adatok részben vagy egészben történő megsemmisítése, a tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, vagy jogosulatlan információtovábbítás.

- a Felhasználó megkísérel a Portálon vagy az ahhoz kapcsolódó adatbázisban tárolt adatokhoz jogosulatlanul hozzáférni.

- a Felhasználó manipulálja vagy megkísérli manipulálni a Portál szabályos működését.

A SZÉPHŐ Zrt. a Felhasználó regisztrációját 24 órán belül automatikusan törli és a törlésről email-en tájékoztatást küld, amennyiben a Felhasználó díjfizetői jogviszonya megszűnik.

A felhasználási hely értékesítése, bérbeadása esetén az adatokhoz történő hozzáférés szabályai

Amennyiben a felhasználási helyen a díjfizető személye megváltozik (pl. a lakást értékesítik, vagy bérbe adják), a korábbi Felhasználó (pl. korábbi tulajdonos, bérbeadó) a változás során rögzített mérőóraállást láthatja, új ügyként kizárólag az „Igazolások igénylése, hiteles számla másolat” ügyet tudja indítani, A korábbi dokumentumok menüpontban kizárólag a saját dokumentumokhoz lehet hozzáférni, és láthatók maradnak az átírást megelőzően végrehajtott SimplePay tranzakciók, valamint a korábbi mérőóra állások.

Az új Felhasználó (pl. új tulajdonos, bérlő) a Portálra történő regisztrációt követően bármely ügy elindítását kezdeményezheti, ugyanakkor kizárólag a saját dokumentumait (előző ügyeit), tranzakcióit tekintheti meg, a mérőóra állását az átíráskor rögzített állapottól kezdődően ismerheti meg.

Amennyiben a bérleti, használati jogviszony megszűnik, ennek tényét a bérlő a Portálon kezdeményezett űrlapon, a tulajdonos viszont kizárólag a SZÉPHŐ Zrt. ügyfélszolgálatán jelentheti be, mely esetben a tulajdonos valamennyi űrlap használatára jogosult, a Korábbi dokumentumok felületen csak az általa indított dokumentumokhoz fér hozzá, ugyanakkor a változás során rögzített óraállást is láthatja. A volt bérlő csak az „Igazolások igénylése, hiteles számla másolat” ügyet tudja kezdeményezni, a Korábbi dokumentumok felületen csak az általa indított dokumentumokhoz fér hozzá, és a díjfizető változás során rögzített óraállást is látja.

E-mail cím fenntartása, jelszóvédelem

A Felhasználó a Portál használata érdekében köteles gondoskodni a regisztrációkor megadott e-mail címe fenntartásáról, ennek elmulasztásából eredő bármilyen kárért a SZÉPHŐ Zrt. nem vállal felelősséget.

A Felhasználó által megadott jelszó titokban tartásáért a Felhasználó felel. A Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a SZÉPHŐ Zrt.-t és a jelszavát megváltoztatni, ha az általa megadott jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. Az értesítés és/vagy a jelszó megváltoztatásának késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a SZÉPHŐ Zrt. nem felel.

A SZÉPHŐ Zrt. kizárja a felelősségét a Felhasználó jelszavának más személy által történő felhasználása következményeként felmerülő károkért és veszteségekért, függetlenül attól, hogy ez a felhasználás akár a Felhasználó tudomásával, akár anélkül történik. A Felhasználó viszont felelőssé tehető más személy által a jelszava felhasználásával a SZÉPHŐ Zrt.-nek, vagy más félnek okozott károkért.

Ügyintézéssel kapcsolatos felhasználási szabályok

A Portálon csak érvényes regisztrációval rendelkező Felhasználó kezdeményezhet ügyintézést.

Új ügy kezdeményezését az „Új ügy indítása” menüpont alatt megnyíló oldalon lehet kezdeményezni. A Felhasználó jelen dokumentum elfogadásával tudomásul veszi a kezdeményezett ügy leírásában foglaltakat is.

Az ügy elindításához a Felhasználó által a Portálon kitöltött és a Portál által kigenerált űrlapot kell visszaküldeni, vagy az adott ügy leírásában megjelölt módon nyomtatni, és szkennelve, vagy fényképezve a Portálon keresztül kell visszaküldeni a SZÉPHŐ Zrt. részére. portálon az adott ügyhöz tartozóan elérhető ügyféltájékoztató szerint.

Az űrlapok kötelező mezőinek kitöltése minden esetben szükséges az eredményes ügyintézéshez. Az elintézhető ügyek közül az alábbi táblázat tartalmazza a rendszer által kigenerált űrlapokkal kapcsolatos teendőket:

A kigenerált űrlap beküldése nyomtatás és aláírás nélkül az alábbi ügyek esetében lehetséges:

A kigenerált űrlapot ki kell nyomtatni aláírni, majd szkennelve, vagy fotózva szükséges visszaküldeni a Portálon keresztül az alábbi ügyek esetében:

Adatváltozás bejelentése

Bérlő/használó bejelentése

Mérőóra állások bejelentése, óracsere bejelentése

Díjfizető-változás bejelentése

Elektronikus számla igénylése

Túlfizetések kezelése

Igazolások igénylése, hiteles számla másolat, folyószámla egyenleg kérése


Radiátorcsere szakvélemény kérése/radiátor megszüntetésének bejelentése


Műszaki hibabejelentés


Közös képviselő, fűtési megbízott változás bejelentése


Közös képviselő, fűtési megbízott adatváltozásának bejelentése

Fűtési rendszer ürítése-töltése

Fűtési rendszer légtelenítése


Fűtésindítás, -leállítás kérése

A csatolandó okiratok felsorolását az adott ügy leírása tartalmazza. Amennyiben az űrlapon feltüntetett személy helyett annak képviselője jár el, úgy a képviseleti jogot megalapozó dokumentumot (pl. meghatalmazás, hatósági határozat) is csatolni szükséges.

A Portálra beérkező információk feldolgozása során az online ügyfélszolgálati rendszer automatikus visszaigazoló és státusz üzenetet, a SZÉPHŐ Zrt. ügyfélszolgálati munkatársa pedig szükség esetén szöveges üzeneteket küld a Portálon, vagy a Felhasználó regisztrációs e-mail címére.

A Portál felületén a Felhasználó az alábbi ügyeket jogosult elintézni:

Távhőszolgáltatás díjfizetője/felhasználója által indítható ügyek:

1./ Díjfizető változás bejelentése: akkor szükséges, ha a felhasználási hely (pl. lakás) tulajdonosa, bármely jogcímen (pl. adásvétel, ajándékozás) változik, vagy amennyiben a díjfizető helyett más személy vállalja a távhődíj megfizetését.

2./ Bérlő/használó bejelentése: az ügy indítása akkor szükséges, ha a tulajdonos és az ingatlan bérlője, vagy használója megállapodnak arról, hogy a távhőszámlákat új díjfizetőként a bérlő, vagy a használó egyenlíti ki. Az űrlap kitöltésének eredményeképpen a SZÉPHŐ Zrt. a számlákat a bérlő, vagy használó nevére és megadott címére állítja ki.

3./ Adatváltozás bejelentése: a díjfizető adatainak változásához szükséges, az alábbi esetekben:

a) Díjfizető névváltozásának esetében

b) Díjfizető állandó lakcímének változása esetében

c) Díjfizető levelezési nevének változása esetén

d) Díjfizető levelezési címének változása esetében

e) Díjfizető fizetési módjának változása esetében

 f) Díjfizető telefonos elérhetőségének változása esetében

 g) Díjfizető email címének változása esetében

4./ Mérőóra állások bejelentésének, óracsere bejelentésének kezdeményezésére az alábbi esetekben kerülhet sor.

  a) Melegvíz-mérő óra csere bejelentése esetében

  b) Költségmegosztás célú hőmennyiség-mérő óra állás bejelentése esetében

  c) Költségmegosztás célú hőmennyiség-mérő óra csere bejelentése esetében

5./ Elektronikus számla igénylése: az erre rendszeresített űrlap kitöltésével, aláírásával a Felhasználó kezdeményezheti, hogy a SZÉPHŐ Zrt. elektronikus úton bocsássa ki a számlákat a kérelmező díjfizető részére.

6./ Túlfizetések kezelése: az erre rendszeresített űrlap kitöltése során a Felhasználó nyilatkozhat arról, hogy a távhődíjának elszámolása során az általa megjelölt szolgáltatási helyen keletkező 3.000 forintot meghaladó túlfizetés visszafizetésére nem tart igényt, azt kéri a következő távhődíj számlájában elszámolni.

7./ Igazolások igénylése, hiteles számla másolat, folyószámla egyenleg kérése című űrlap kitöltésére az alábbi esetekben kerülhet sor.

  a) igazolások igénylése esetében

  b) hiteles számla másolat kérése esetében

  c) folyószámla egyenleg kérése esetében

8./ Radiátorcsere szakvélemény kérése/Radiátor megszüntetésének bejelentése című űrlapot abban az esetben kell kitölteni, ha a Felhasználó radiátorcseréhez szükséges szakvéleményt igényel vagy kéri a meglévő radiátorok közül kéri a radiátor(ok) megszűntetését.

9./ Műszaki hibabejelentés című űrlap kitöltésére akkor kerülhet sor, ha a Felhasználó a fűtési rendszerben műszaki hibát észlel.

Közös képviselői szerepkörben indítható ügyek:

1./ Közös képviselő, fűtési megbízott változás bejelentése című űrlap kitöltésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

  a) új közös képviselő választása esetén

  b) új fűtési megbízott választása esetén

2./ Közös képviselő, fűtési megbízott adatváltozásának bejelentése című űrlap kitöltésére a közös képviselő, fűtési megbízott adatváltozásának bejelentése esetén kerül sor.

3./ Fűtésindítás, -leállítás kérése a felhasználó képviseletében a közös képviselő az erre rendszeresített űrlapon kérheti a távhőszolgáltatás elindítását vagy leállítását.

4./ Műszaki hibabejelentés című űrlap kitöltésére akkor kerülhet sor, ha a Felhasználó a társasház fűtési rendszerben műszaki hibát észlel.

5./ Fűtési rendszer ürítése, -töltése című űrlap kitöltése akkor szükséges, mennyiben a felhasználási helyen (épületben) olyan építési-szerelés munkát végeznek, mely a fűtési rendszer ürítését igényli, úgy az erre vonatkozó szolgáltatást ezen az űrlapon rendelheti meg a közös képviselő.

6./ Fűtési rendszer légtelenítése című űrlap kitöltésével lehet megrendelni a felhasználási helyen (épületben) a szekunder fűtési rendszer légtelenítését.

A Portálon keresztül kezdeményezett bankkártyás fizetéssel kapcsolatos felhasználási feltételek

A Portálon a Felhasználó által fizetendő távhődíjakat bankkártyás fizetéssel az OTP SimplePay szolgáltatásán (OTP Mobil Kft. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.; Cégjegyzékszám: 01-09-174466; Adószám: 24386106-2-44) keresztül lehet kiegyenlíteni. A fizetés során a Portál átirányítja a Felhasználót a SimplePay oldalra, itt megtörténik a fizetés, ezután a Vásárló visszajut a Portál felületére.

A fizetés sikerességéről a Felhasználó a SimplePay fizetési felületén kap visszajelzést a sikertelen tranzakcióról a Portál e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

A Simple Pay felhasználásával kapcsolatos felhasználási feltételeket a szolgáltató Üzletszabályzata tartalmazza.

Profil törlése

Az Felhasználó profilját a „Fiókom” menüpontban törölheti. A regisztráció törlését követően a Felhasználó ismét regisztrálhat a Portálon.

 A jövőbeni ügyfelekre vonatkozó eltérő rendelkezések

 A SZÉPHŐ Zrt. lehetőséget biztosít olyan leendő díjfizetőknek is az előzetes regisztrációra, akik még nem szerepelnek a díjfizetők nyilvántartásában, de a díjfizetőváltozás bejelentése érdekében szeretnék megkezdeni az ügyintézést a Portál használatával.

A leendő ügyfelek a Portál az „Új felhasználó” funkciógomb segítségével regisztrálhatnak a következő adatok megadásával: név, e-mail cím, telefonszám, felhasználási hely címe, jelszó. Ha a leendő ügyfél e-mail címe szerepel a SZÉPHŐ Zrt. nyilvántartásában (pl. mert már van egy távhővel ellátott ingatlana, mellyel kapcsolatban az e-mail címét korábban megadta), akkor a rendszer átirányítja a meglévő ügyfelek regisztrációs felületére és a továbbiakban az általános regisztrációs szabályok szerint járhat el és aszerint jogosult a Portálon keresztül történő ügyintézésre is.

A leendő ügyfél az általa megadott e-mail címre egy ideiglenes ügyfélszámot kap. E számmal és a megadott jelszóval léphet be a Portálra, ahol időpontot foglalhat, közvetlenül üzenetet küldhet az Ügyfélszolgálat részére, illetve megtekintheti az ügyintézés státuszát.

Amennyiben az előzetes regisztrációtól számított 30 napon belül díjfizetőváltozás folyamata lezárul, az ügyfél e-mail-ben megkapja a végleges ügyfélszámát, és a továbbiakban azzal és a jelszavával tud belépni a Portálra. Ha a díjfizetőváltozás nem zárul le 30 napon belül, úgy a felhasználó előzetes regisztrációs profilja és az annak létrehozása során megadott, vagy használata során keletkezett adatok automatikusan törlődnek. Ez esetben is lehetőség van az általános szabályok szerinti regisztrációra, amennyiben a díjfizető igénybe kívánja venni a Portál szolgáltatásait.

Adatvédelem, információbiztonság

A SZÉPHŐ Zrt. az Adatvédelmi tájékoztatója szerint jogosult a Felhasználó által megadott személyes adatokat tárolni, kezelni, és a távhőszolgáltatás nyújtása, valamint az online ügyfélszolgálati szolgáltatásával kapcsolatban felhasználni. A SZÉPHŐ Zrt. a kapcsolattartási adatokat marketing célra nem használja.

A Portállal létesített adatkapcsolat biztonságát a Felhasználó informatikai eszköze és a SZÉPHŐ Zrt. szervere között a standard SSL (Secure Socket Layer) technológia biztosítja.

A Felhasználó által használt böngészőprogram (pl. Google Chrome vagy Mozilla Firefox) az SSL segítségével a Felhasználó adatait az elküldés előtt titkosítja. Így azok kódolt formában jutnak el a SZÉPHŐ Zrt.-hez.

Egyéb rendelkezések

A jelen online szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a SZÉPHŐ Zrt. Üzletszabályzata az irányadó.

 

Kelt Székesfehérváron, 2023. július 18.napján

 

                                                                                               SZÉPHŐ Zrt.